Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện tuyên truyền đợt 1: phổ biến giáo dục pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

03-03-2021 10:15

Để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt được kết quả cao. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, các Bí thư chi bộ, Trưởng xóm thực hiện việc tuyên truyền phổ biến đợt 1 nội dung pháp luật về bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp, trong đó tập trung vào các nội dung như sau:

1. Các nội dung tuyên truyền:

 “Điều 22. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014)

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

 3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

  1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Điều 35. Hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử (Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

1. Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử.

 2. Hồ sơ ứng cử bao gồm:

a) Đơn ứng cử;

b) Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

c) Tiểu sử tóm tắt;

d) Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;

đ) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 36. Nộp hồ sơ ứng cử (Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

1. Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như sau:

a) Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia;

 b) Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên;

c) Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật này thì Hội đồng bầu cử quốc gia chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở tỉnh chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, để đưa vào danh sách hiệp thương.

2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật này thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

3. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

Điều 37. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị khởi tố bị can.

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.”

2. Hình thức tuyên truyền:

Cấp xã: Thực hiện tiếp sóng truyền thanh huyện; đọc, phát trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp tại cơ quan, đơn vị qua các cuộc họp; đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã; gửi văn bản tuyên truyền về các thôn, xóm. Cán bộ, công chức cơ quan nghiên cứu kỹ các nội dung tuyên truyền để thực hiện tuyên truyền đến người dân.

Cấp xóm: Các xóm thực hiện tuyên truyền trên các cụm loa tự hành tại thôn xóm, tuyên truyền trong các cuộc họp xóm. Yêu cầu các xóm cắm điện các cụm loa để thực hiện tiếp sóng hệ thống loa truyền thanh của xã, nghiên cứu các nội dung tuyên truyền theo công văn để thực hiện tuyên truyền đến người dân.

Các đơn vị Trường học, Trạm Y tế: Phổ biến nội dung tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các Bí thư chi bộ, Trưởng xóm cần nâng cao ý thức, trách nhiệm. Mỗi người đều là một tuyên truyền viên để phổ biến các nội dung tuyên truyền theo quy định.

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền đợt 1 những nội dung nêu trên bắt đầu từ ngày 27/02/2021 đến ngày 14/3/2021. Thống kê truy cập

Đang truy cập:1813

Tổng truy cập: 1137870